STRONA GŁÓWNA
 AKTUALNOŚCI
 OFERTY PRACY !!!
 OGŁOSZENIA DROBNE
 URZĘDY:GMIN-MIAST-(zach.-pom.)
 ADRESY GCI W ZACHODNIO-POMORSKIM
 WAŻNE STRONY www
 WAŻNE ADRESY
 STRONA GMINY POSTOMINO
 INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
 BIBLIOTECZKA MULTIMEDIALNA
 CO DALEJ Z EDUKACJĄ?
 KODEKS PRACY
 INFORMACJE O GCI
 GALERIA GCI W POSTOMINIE
 REGULAMIN GCI
 • INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

  AKTUALNOŚCI ROLNICZE

  small_dot_bigger.jpg (7950 bytes)

  Unijne dotacje dla rolników na inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej


  Od 5 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007 - 2013. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

  O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej; gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców; lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Osoba taka musi być m.in. ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie, przez co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenie wniosku dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz spełniać pozostałe kryteria dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. działania i w PROW 2007-2013. Wsparcie przewidziane jest dla osób podejmujących lub rozwijających działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem w celu zapewnienia dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu. W całym okresie realizacji PROW 2007-2013 rolnik, domownik lub małżonek tego rolnika, może otrzymać wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. W ramach tej kwoty wnioskodawca może złożyć kilka wniosków, ale nie więcej niż jeden wniosek rocznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie przyznano pomocy. Przyznane dofinansowanie może pokryć rolnikowi do 50% kosztów kwalifikowalnych, które poniósł na stworzenie pozarolniczego źródła dochodu.

  Rolnik może ubiegać się o refundację (zwrot) kosztów kwalifikowalnych poniesionych na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów oraz na nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych służących do realizacji danej operacji (projektu), wraz z zakupem instalacji technicznej. W ramach otrzymanej pomocy można wykonać prace związane z zagospodarowaniem terenu, zakupem maszyn, urządzeń, środków transportu z wyłączeniem samochodów do przewozu mniej niż 8 osób, czy też sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia działalności nierolniczej.

  Udzielona przez ARiMR w ramach tego działania pomoc finansowa musi być wykorzystana na inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej. Na liście działalności, które mogą być dofinansowywane jest ponad 380 pozycji. Są to m.in. usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym związane z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedażą posiłków domowych lub świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, usługi transportowe, komunalne, wspieranie rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo czy usługi informatyczne.

  Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl


  Przydatne strony:

  MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI-można na tej stronie znaleźć informacje dotyczące m.in

  • dopłat bezpośrednich dla rolnictwa,
  • polityki rolnej Polski i Unii Europejskiej
  • kredytów preferencyjnych dla rolników

  Strona zawiera również katalog urzędów oraz agencji podlegających i nadzorowanych przez ministerstwo, jak również linki do instytucji z otoczenia rolnictwa.

  Adres strony: www.minrol.gov.pl

  Adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

            00-930 Warszawa

             ul. Wspólna 30

            tel.(022)623-10-00

             fax:(022)623-27-50, 623-27-51

   e:mail: kancelaria@minrol.gov.pl  AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA  - to instytucja rządowa powstała w 1994 roku. Jej zadaniem jest wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich.Prezesem ARiMR od 27 lipca 2007 jest Leszek Droździel.

  ARiMR wspomaga finansowo :

  • inwestycje w rolnictwie i związanych z nim usługach oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem
  • rozwój infrastruktury wiejskiej
   poprawy struktury agrarnej
  • inwestycje związane z budową giełd i rynków hurtowych
   oświatę i doradztwo rolnicze oraz upowszechnianie i wdrażanie rachunkowości w gospodarstwach.
  • ARiMR zarządza systemem unijnych dopłat bezpośrednich w Polsce.

  Pomoc od ARiMR - głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolnego oraz grupy producentów. ARiMR udziela też pomocy sektorowi rybackiemu.

  Wspólna Polityka Rolna (WPR) -jest zintegrowanym systemem pomocy dla rolnictwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej. WPR stymuluje wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, wspiera dochody rolników i mieszkańców wsi oraz pomaga producentom rolnym w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. WPR pełni też istotną funkcję w stabilizacji poszczególnych rynków poprzez podtrzymywanie cen rynkowych i stosowanie ograniczeń ilościowych w produkcji.

  Płatności bezpośrednie- celem płatności bezpośrednich w krajach Unii Europejskiej jest zabezpieczenie odpowiedniego poziomu dochodów rolników, bez potrzeby podwyższania cen dla konsumentów. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem płatności bezpośrednich, polegającym na udzielaniu wsparcia finansowego proporcjonalnie do powierzchni upraw. Po raz pierwszy płatności bezpośrednie zostały wypłacone polskim rolnikom w okresie 18 października 2004 – 30 września 2005 r. Grupie ok. 1,4 miliona beneficjentów przekazane zostało 6,3 miliarda złotych w ramach jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej. W roku 2005 liczba złożonych wniosków wzrosła o 6% w stosunku do pierwszego roku wdrażania płatności bezpośrednich i wyniosła 1,49 miliona. Płatności bezpośrednie będą kontynuowane w kolejnych latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

  Pomoc dla grup producentów owoców i warzyw-w ramach rynku owoców i warzyw świeżych wspierane są organizacje producentów owoców i warzyw poprzez:

  • dofinansowanie funduszu operacyjnego tych organizacji;
  • wsparcie wstępnie uznanych grup producentów na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem takiej grupy, prowadzeniem działalności administracyjnej oraz dofinansowanie kosztów inwestycji;
  • wpłacanie rekompensat z tytułu nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży.
  • w ramach rynku owoców i warzyw przetworzonych pomoc kierowana jest do producentów pomidorów, dostarczających pomidory do przetwórstwa za pośrednictwem wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów owoców i warzyw.

  Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich-ARiMR udziela pomocy finansowej na następujące działania:

  • renty strukturalne;
  • wspieranie gospodarstw niskotowarowych;
  • wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
  • wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;
  • zalesianie gruntów rolnych;
  • dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;
  • wsparcie grup producentów rolnych;
  • pomoc techniczna dla efektywnego wdrożenia PROW;
  • uzupełnienie płatności bezpośrednich.

   

  Fundusze Strukturalne UE -są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania tych funduszy jest wspieranie przekształceń i modernizacji krajów członkowskich. W sektorze rolnym działania finansowane są z Sekcji Orientacji EFOiGR, która wspiera procesy przekształcania rolnictwa i szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. W sektorze rybołówstwa, działania finansowane są w ramach Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIFG).

  Pomoc ARiMR w ramach SPO „Rybołówstwo” obejmuje:

  • złomowanie;
  • przeniesienie do działalności innej niż rybołówstwo;
  • wspólne przedsiębiorstwa; (działanie wygasło z końcem 2004)
  • budowę nowych statków; (działanie wygasło z końcem 2004)
  • modernizację statków rybackich;
  • ochronę i rozwój zasobów wodnych;
  • chów i hodowlę ryb;
  • rybacką infrastrukturę portową
  • przetwórstwo i rynek rybny;
  • rybołówstwo śródlądowe
  • rybołówstwo przybrzeżne

  Pomoc Krajowa -polega na dopłacaniu do oprocentowania różnego typu kredytów oraz udzielaniu innych form wsparcia. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po akcesji pomoc ta obejmuje:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych w rolnictwie, przetwórstwie rolno- spożywczym i usługach dla rolnictwa;
  • dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;
  • gwarancje i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym;
  • poręczenia spłaty kredytów studenckich;
  • pomoc finansową dla podmiotów działających w branży utylizacyjnej;
  • pomoc finansową na założenie i wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych, zarejestrowanych do 30 kwietnia 2004 r.

  Program SAPARD-dzięki niemu ARiMR udzielała wsparcia finansowego na rozwój rolnictwa i wsi, zanim uruchomione zostały środki na wsparcie Polski już jako kraju członkowskiego UE.

  Adres:
  AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

  - www.arimr.gov.pl

  Agencja Rynku Rolnego - www.arr.gov.pl

  Agencja nieruchomości Rolnych - www.anr.gov.pl

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa -  www.fdpa.org.pl

  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - www.fapa.com.pl